Voorleesmarathon

menu knopVrijdag 25 oktober | Zaterdag 26 oktober | Zondag 27 oktober

Op laatste zondag van oktober lezen wij elk jaar Erasmus Meesterwerk het Lof Der Zotheid voor. Het zijn 68 hoofdstukken en als jij ook een hoofdstuk wilt voort dragen dan kunt u zich telefonisch via 06 3826 5666 of in Huis Der Zotheid (Haringvliet 401 in Rotterdam) opgeven!

Hoofdstuk Titel Voorlezer
1 Alleen door haar aanblik heeft de Zotheid de zorgen van haar toehoorders verjaagd Erik Van Loon, Huis Der Zotheid
2 Onderwerp der voordracht
3 Waarom de Zotheid zichzelf prijst
4 Waarom zij voor de vuist spreekt
5 De Zotheid verraadt zichzelf terstond
6 Navolging der redekunstenaars
7 Afkomst der Zotheid
8 Haar geboorteplaats en voedsters
9 Haar gevolg
10-12 De Zotheid de bron van alle leven en levensgeluk
13 Kindsheid en Ouderdom zijn met de Zotheid ten nauwste verwant
14 De Zotheid verlengt de jeugd en weert den Ouderdom
15 De Zotheid vooral maakt de Goden aantrekkelijk
16 Overal wordt de kruiderij der Zotheid gevonden
17 Door haar toedoen behagen de vrouwen aan de mannen
18 Het drinken wordt door de Zotheid het best gekruid
19 Zij knoopt vriendschapsbanden Johannis Borbelis
20 Door haar komen huwelijken tot stand
21 Elke gemeenschap onder de menschen is aan haar te danken
22 De rol, die de Zelfzucht speelt in dienst van haar zuster, de Zotheid Johannis Borbelis
23 De Zotheid is de oorzaak van hetgeen in den oorlog gebeurt
24-25 Nadeelen der wijsheid–
26 Wat nietigheden op het volk vermogen
27 Het menschelijk leven een speling der Zotheid
28 Kunsten en wetenschappen vinden hun oorsprong in ijdele roemzucht
29 De Zotheid maakt aanspraak op den lof van verstand
30 De Zotheid leidt tot wijsheid Johannis Borbelis  
31 Zij maakt het leven dragelijk Johannis Borbelis
32-33 Van de wetenschappen, die in het algemeen tot verderf van het menschdom zijn uitgevonden, bezitten zij, die het nauwst met de Zotheid verband houden, de meeste waarde–
34 De dieren, die van al wat kunst is, verschoond blijven, zijn het gelukkigst
35-37 Dwazen, zotten, domkoppen en narren zijn veel gelukkiger dan wijzen–
38 Waanzin is begeerenswaard
39 Aan een dergelijke krankzinnigheid lijden mannen, die hun vrouwen vergoden, jagers, bouwlustigen en dobbelaars
40-41 Bijgeloovigen–
42 Dwazen, die zich op hun adellijken titel laten voorstaan
43 Ieder mensch, volk of stad is de eigenliefde ingeplant
44 De voordeelen, die de Eigenliefde en haar zuster, de Pluimstrijkerij, verschaffen[]
45 Het geluk hangt af van de meening der menschen
46 De Zotheid schenkt aan alle menschen haar zegeningen
47 Haar goedaardigheid
48 Verschillende soorten en vormen der Zotheid
49 Taalmeesters Leo Molenaar ,

Huis Van Erasmus

50 Dichters
51 Rechtsgeleerden
52 Wijsgeeren
53 Godgeleerden
54 Religieuzen en monniken
55 Vorsten
56 Hovelingen
57 Bisschoppen
58 Kardinalen
59 Pausen
60 De bisschoppen der Duitschers
61 De Fortuin begunstigt de dwazen
62 Getuigenissen der ouden
63 Getuigenissen uit de Heilige Schrift
64-65 Verkeerde uitleggers van de woorden der Heilige Schrift T. Remken
66 De Christelijke godsdienst vertoont een zekere verwantschap met de Zotheid
67 De hoogste zaligheid voor de menschen is een soort van waanzin
68 Besluit